Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže.

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla spotřebitelské soutěže na území České republiky.

1. Pořadatel soutěže, organizátor soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je Pekařství Illík spol. s r.o, Bílovec – Lhotka 8, 743 01, IČO: 43960651 (dále jen „Pořadatel)“.

2. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která akceptuje pravidla Soutěže a splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „Účastník)“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

3. Podmínky soutěže
Soutěž probíhá v období uvedeném v Pekařských novinách, které Pořadatel vydává nepravidelně. Každý Účastník, který zašle v době trvání soutěže na uvedenou e-mailovou adresu správnou odpověď na položenou otázku je zařazen do dalšího kola.

Odpovědí na soutěžní otázku přijímá Účastník veškeré podmínky soutěže. Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou odpověď nemůže dodatečně opravit. Pokud Pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže. Z jedné e-mailové adresy je přijata pouze jedna odpověď.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

4. Výhry
Po skončení soutěže Pořadatel ze všech správných odpovědí na položenou otázku vybere 10 výherců, kteří získají výhru.

Výhrou je zboží Pořadatele v hodnotě 200,-Kč.

Výherci soutěže budou o výhře informováni nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže formou e-mailu. Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.

Za účelem zaslání výhry je výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail). Výhra bude předána na prodejně Pořadatele, kterou si Účastník vybral (uvedl ve svém e-amilu).

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok. Pokud si výherce výhru nevyzvedne do 7 dnů od doby stanovené Pořadatelem, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

5. Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 3 měsíců od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.

6. Závěrečná ujednání
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.